Diccionario Castellano - Euskera

Este diccionario castellano-euskara se ha basado en la recopilación y cotejo de la literatura sobre drogas existente tanto en euskera como en castellano. Su objetivo ha sido la de mejorar la uniformidad terminológica en esta materia

Descargar diccionario (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
muestra:
1. Erakusgarri, erakuskari, lagin; atal erakusgarri. 2. Linber.
muestra, muestra clÍnica:
Azterketa klinikorako lagin.
muestra, muestra estadÍstica:
Lagin estatistiko.
músculo:
Gihar.
mutación:
1. Aldaketa. 2. [biol. ]Mutazio.
mutación, mutación genética:
Mutazio genetiko; aldaketa genetiko.
narcoanálisis:
Narkoanalisi.
narcolepsia:
Narkolepsia.
narcomanÍa:
Narkomania; narkotiko zaletasun.
narcosala:
Injektatzeko gela; narkogela.
narcótico, -a:
Narkotiko; lozorro eragile.
narcotraficante:
Narkotrafikatzaile, droga salerosle, droga trafikatzaile.
narcotráfico:
Narkotrafiko, narkotikoen salerosketa, droga-trafikoa, droga-salerosketa.
náusea:
Goragale, gorako, okada, okanahi, goralarri, botagura.
necesidad:
Behar, premia.
necesidad, necesidad definida:
Behar zehatz; behar zehaztu.
necesidad, necesidad expresada:
Behar adierazi.
necesidad, necesidad percibida:
Behar nabaritu, behar sumatu, antzemandako behar.
necrosis:
Nekrosi.
neonato:
Jaioberri.
nervio:
Nerbio.
nerviosismo:
Urduritasun, artegatasun.
neurohormona:
Neurohormona.
neurona:
Neurona.
neuropatÍa:
Neuropatia.
neuropsiquiatra:
Neuropsikiatra.
neurosis:
Neurosi.
neuroticismo:
Neurotizismo; neurotikotasun.
neurotransmisor:
Neurotransmisore. Neurotransmisor: sustancias quÍmicas que tienen por función transmitir ciertos tipos de mensajes de una neurona a otra = Neurotransmisorea: mezu mota jakin batzuk neurona batetik bestera transmititzeko betekizuna duten substantzia kimikoak.
neutralidad:
Neutraltasun.
nicotina:
Nikotina.
nocivo, -a:
Kaltegarri.
normalidad:
Normaltasun.
normalización:
Normalizazio. Normalización: Respuesta social e institucional ante los usos indebidos de drogas desde las estructuras ordinarias en que se organiza la vida social, sin favorecer la creación de redes paralelas = Normalizazioa: gizarteak eta erakundeek gizarte bizitza antolatzen duten ohiko egituretatik erantzun behar diete drogen erabilera desegokiei, hortik kanpo bestelako sareak sortzeko erraztasunik eman gabe. Reinserción social y normalización laboral = Gizarteratzea eta laneratzeko normalizazioa.
normativa:
Arautegi, araudi.
normativa vigente, normativa vigente:
Indarrean dagoen arautegi; indarreko arautegi, indarrean dauden arauak.
nutrición:

Nutrizio; elikatze, elikadura. Introducir en el curriculum escolar los temas de: educación sexual, alimentación y nutrición = Eskolako curriculumean gai hauek sartzea: heziketa sexuala, elikadura eta nutrizioa

objetivo,-a:
1. [sust.] Helburu, xede, jomuga. 2. [adj.] Objektibo.
objetivo,-a, objetivo intermedio:

Bitarteko, tarteko helburu. Programas de objetivos intermedios son necesarios (metadona,  ) = Tarteko helburua duten programak (metadona) beharrezkoak dira. La filosofÍa de reducción de riesgos y los programas de objetivos intermedios se han convertido en piedras angulares de la asistencia a la persona drogodependiente en la red sanitaria pública actual = Hain zuzen ere, arriskuak gutxitzearen aldeko filosofia eta [bitarteko helburuetako] *helburu ertainetako programak gaur egungo osasun sare publikoan drogazaleari ematen zaion laguntzaren euskarri bihurtu dira. Programas de objetivos intermedios y de reducción de daños = [Bitarteko] *Epe ertaineko helburuak dituzten programak zein kalteak murrizteko programak.

obnubilación:
1. Ikusmena lausotze; ikusmenaren lausoaldi. 2. Sorraldi, soraioaldi.
observación:
Behatze; behaketa. Potenciar actitudes y prácticas de observación, reflexión y crÍtica, renunciando a prescribir modelos de vida = Behaketa, hausnarketa eta kritikarako jokaerak bultzatzea, bizitzeko eredu finkorik ezarri gabe.
observación, observación participante:
Parte hartuz behatze, partaidetzazko behatze.
ocio:
Aisia, aisialdi.
ocultamiento:
Ezkutatze; estaltze, gordetze, ostentze.
ocupación:
1. Zeregin, lan, eginkizun. 2. Lanbide. 3. Betetze.
ocupación, ocupación del ocio:
Aisialdia betetze.
ocupación, ocupación del tiempo libre:
Astia betetze.
ocupacional:
Lan(ezko); lanbide(zko). Fomento de recursos ocupacionales, formativos y laborales = Lanbide, heziketa eta lanerako baliabideen sustapena.
oferta:
Eskaintza.
omnipotencia:
Ahalguzti, guztiahaltasun, guztiahalduntasun, ahalguztiduntasun.