Diccionario Castellano - Euskera

Este diccionario castellano-euskara se ha basado en la recopilación y cotejo de la literatura sobre drogas existente tanto en euskera como en castellano. Su objetivo ha sido la de mejorar la uniformidad terminológica en esta materia

Descargar diccionario (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
medio, medio abierto:
Ingurune ireki. Programa de intervención en medio abierto = Ingurune irekian esku hartzeko programa.
medio, medio comunitario:
Komunitate ingurune.
medio, medio familiar:
Familia ingurune.
medio, medio laboral:
Lan ingurune.
medio, medio sociocultural:
Gizarte eta kultura(zko) ingurune; inguru soziokultural.
medio, medios de comunicación:
Komunikabideak, hedabideak.
memoria:
1. Oroimen, memoria; buru, gogo. Numerosos autores han evaluado los efectos del cannabis sobre el aprendizaje y la memoria y sobre el cálculo aritmético = Hainbat autorek aztertu dute cannabisaren eragina ikasketetan, memorian eta matematika ariketetan. 2. Txosten. Las memorias de la FiscalÍa General del Estado han denunciado el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas en el Estado Español = Estatuko Fiskaltza Nagusiaren Txostenek Estatu Espainoleko drogen trafikotik sortzen den diruaren zuriketa salatu du. 3. Omen. Acto en el Teatro Principal en memoria de lñaki, fundador de Askagintza y director de Proyecto Hombre hasta su fallecimiento. = Askagintzaren sortzailea eta hil arte Gizakia Helburuko zuzendarla izandako Iñakiren omenez Principal Antzokian ekitaldia burutu zen.
menor:
[sust.] Adingabe.
menor, menor infractor:
Adingabe arau-hausle.
menor, menor en situación de riesgo.:
Arrisku egoeran dagoen adingabe. Programa de educación en medio abierto con menores en situación de riesgo = Ingurune irekian, arrisku egoeran dauden adingabeak hezteko programa.
mentalidad:
Pentsaera, pentsamolde.
mentalización:
(Zerbaitez) jabearazte, konbentzitze, etsitze.
mentalizar:
(Zerbaitez) jabearazi, konbentzitu, etsi.
mente:
Buru; gogo.
mercado:
1. Azoka. 2. Merkatu.
mercado, mercado ilÍcito:
1. Legez kontrako merkatu. 2. Merkatu debekatu, zilegi ez den merkatu, bide gabeko merkatu.
mercado, mercado negro:
Merkatu beltz. A menudo estos son imprevisibles a causa de la impureza de las drogas en el mercado negro = Askotan, ezin aurreikus daitezke merkatu beltzeko drogen garbitasun eza dela eta. Es imposible conocer una sustancia comprada en el mercado negro = Ezinezkoa da merkatu beltzean erositako produktu /substantzia bat ezagutzea.
mescalina:
Meskalina.
metabolismo:
Metabolismo.
metabolizar:
Metabolizatu.
metadona:
Metadona.
método, método de evaluación:
Baloratzeko metodo, balioesteko metodo, balorazioa egiteko metodo.
método, método de tratamiento:
Tratatzeko metodo.
método:
Metodo, bide, modu. Las actividades pedagógicas que proponemos en este programa se basan a menudo en métodos educativos que favorecen la implicación de los escolares = Programa honetan proposatzen ditugun ekintza pedagogikoak ikasleen inplikazioa ahalbideratzen duten hezkuntza metodoetan oinarritzen dira, gehienetan.
metodologÍa:
Metodologia. Hacerlo con una metodologÍa de participación popular = Herriak parte hartzeko metodologia batez egitea. MetodologÍa empleada en la elaboración del Plan = Egitasmorako erabili den metodologia.
mimetismo:
Mimetismo; antzeratze; ihakin.
minusvalÍa:
Elbarritasun, ezintasun.
miosis:
Miosi.
modelo:
Eredu, jarraibide. ¿Contactan con personas que tienen habilidades especÍficas (escritores, deportistas, artistas) para invitarlos a que se involucren en las actividades grupales y que sirvan como modelos? = Kontaktatzen al dute gaitasun bereziren bat duten pertsonekin (idazleak, kirolariak, artistak) talde ekintzetan murgildu eta eredu izan daitezen? Orientar a los padres/madres en su función como modelos con relación a la prevención de las drogodependencias. = Drogen mendekotasunei aurrea hartzeari dagokionez eredu diren aldetik, gurasoei orientazioa ematea. Desde la Comisión de Fiestas, impulso de un modelo de consumo de alcohol responsable = Jai-batzordeak alkohola neurriz hartzeko eredu bat bultzatzea. Derecho de la colectividad para imponer un modelo sanitarista de la salud = Osasunaren eredu sanitarista ezartzeko eskubide kolektiboa.
moderación:
1. Neurtze, mugatze. 2. Neurritasun.
moderadamente:
Neurriz.
modificación:
Aldaketa, aldakuntza, aldatze. SerÍa interesante incidir en la modificación producida en los usos del cannabis a lo largo de la historia. = Interesgarria izango litzateke cannabisaren erabilerak historian izan dituen aldaketak sakonago aztertzea.
modificación, modificación de la conducta:
Jokaera aldatze.
modificación, modificación del uso:
Erabilera aldatze.
modificación, modificación cromosómica:
Kromosoma aldakuntza, kromosometako aldakuntza.
modo:
Modu, era, molde.
modo, modo de administración:
1. Emateko modu. 2. Hartzeko modu.
módulo de atención psicosocial:
Psikologia eta gizarte laguntza emateko gune.
monitor, -a:
Begirale.
monitor, -a, monitor, -a de tiempo libre:
Aisialdiko begirale. Formación de monitores/as de tiempo libre como mediadores en drogodependencias. = Aisialdiko begiraleak drogen mendekotasunetako bitartekari gisa prestatzea.
mono:
[col.] mono, abstinentzia sindrome. Todo esto me suena al mono = Honek guztiak monoa dirudi.
morbilidad:
Morbilitate; gaixo hein, neurri, proportzio.
morfina:
Morfina.
morfinismo:
Morfinismo; morfina gehiegi hartzeak eragindako pozoidura.
morfinomanÍa:
Morfinomania.
morfinómano, -a:
Morfinomano; morfinazale.
mortalidad:
1. Hilkortasun. 2. Hiltze tasa.
motivacion:
Motibazio, motibatze. Es preciso considerar, no obstante, que en torno al consumo de cada sustancia, con sus efectos especÍficos, se moviliza un tipo particular de motivaciones. = Hala ere, substantzia bakoitzaren kontsumoaren inguruan, bakoitzak eragin berezi batzuk ere sorrarazten dituela kontuan hartuta, motibazio berezi batzuk ematen dira.
movilización:
Mobilizazio.
movilización, movilización social:
Mobilizazio sozial, gizartearen mobilizazio.