Diccionario Castellano - Euskera

Este diccionario castellano-euskara se ha basado en la recopilación y cotejo de la literatura sobre drogas existente tanto en euskera como en castellano. Su objetivo ha sido la de mejorar la uniformidad terminológica en esta materia

Descargar diccionario (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
factor:
1. Faktore, eragile. 2. Alderdi.
factor, factor ambiental:
Inguru(ne)ko eragile.
factor, factor de protección:
Babes faktore. Cultivo y aumento de los llamados factores de protección = Babes faktoreak bereziki zaindu eta areagotzea. Propiciar la adquisición de actitudes, habilidades y recursos que aumenten los factores de protección ante las drogodependencias = Droga-mendekotasunetatik babesteko faktoreak handitzen dituzten jarrerak, trebetasunak eta baliabideak har ditzaten sustatzea.
factor, factor de riesgo:
Arrisku faktore. Factores de riesgo personales = Norbere arrisku-faktoreak. El objetivo de este encuentro es comprender mejor los factores de riesgo de desarrollar una drogodependencia = Bilera honen helburua honako hau da: droga-mendekotasuna garatzeagatikako arrisku faktoreak hobeto ulertzea.
factor, factor predictivo:
Faktore iragarle, iragarpenezko faktore.
factor, factor social:
Faktore sozial. Busca incidir sobre las estructuras y factores sociales que inciden en las Drogodependencias = Drogamendekotasunean eragiten duten egitura eta faktore sozialetan eragina izatea bilatzen du.
familia:
1. Familia. 2. Seme-alabak.
farmacéutico, -a:
1. [adj.] Farmaziako, farmazia-. 2. [sust.] Botikari.
farmacia:
1. [estudios] Farmazia. 2. [tienda] Botika, farmazia.
farmacocinética:
Farmakozinetika.
farmacodinámica:
Farmakodinamika.
farmacologÍa:
Farmakologia.
farmacopea:
Farmakopea.
farmacoterapia:
Farmakoterapia; botika bidezko terapia.
febrilidad:
Sukar maila.
fenómeno:
Gertaera.
fenómeno, fenómeno de recurrencia:
Segida errepikatuzko gertaera.
feto:
Umeki, fetu.
fiscalización:
Ikuskatze, miatze.
fisiologÍa:
Fisiologia.
flashback:
Flashback.
forma [de administración]:
[Emateko] modu.
formación:
1. Eraketa. 2. Heziketa, prestaketa, prestakuntza.
formación, formación basica:
Oinarrizko prestakuntza.
formación, formación del profesorado:
Irakasleen prestakuntza.
formación, formación e investigación:
Prestakuntza eta ikerketa.
formación, formación integral:
Osotarako prestakuntza.
formación, formación ocupacional:
Lanerako prestakuntza.
fórmula:
Formula.
fracaso:
Porrot.
fracaso, fracaso escolar:
Eskola(ko) porrot.
fraude:
Iruzur, atzipe, maula, zimarku.
fraudulento, -a:
Iruzur(rezko), atzipe(zko), maula(zko).
frecuencia:
Maiztasun, usutasun.
frecuencia, frecuencia de uso:
Erabilera(ren) maiztasun.
frustración:
Frustrazio; zapuzte.
fumadero:
Erretoki, erretzeko toki.
fumadero, fumadero de opio:
Opio erretoki.
fumador, -a:
(Tabako) erretzaile.
fumador, -a, fumador, -a pasivo,-a:
(Tabako) erretzaile pasibo.
fumar:
(Tabakoa) erre.
función:
Eginkizun, egiteko, zeregin, betekizun; funtzio.
función, funciones cognoscitivas:
Ezagumen eginkizunak.
función, funciones del uso:
Erabileraren eginkizunak.
función, funciones psicomotoras:
Funtzio psikomotorrak, betekizun psikomotorrak.