Diccionario Castellano - Euskera

Este diccionario castellano-euskara se ha basado en la recopilación y cotejo de la literatura sobre drogas existente tanto en euskera como en castellano. Su objetivo ha sido la de mejorar la uniformidad terminológica en esta materia

Descargar diccionario (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
debilitamiento:
1. Ahultze. 2. Ahultasun, ahuldade, ahulezia.
decaimiento:
1. Ahulaldi, makalaldi. 2. Ilunaldi, jausialdi, eroraldi.
decisión:
Erabaki.
decisión, decisión impulsiva:
Oldarrezko, bulkadazko erabaki.
decisión, decisión razonada:
Erabaki arrazoitu.
decisión, decisión responsable:
Erantzukizunezko erabaki.
decomiso:
Konfiskatze, atzemate; *dekomisaketa. Decomiso de mil kilos de cocaÍna en Irún = Irunen mila kilo kokaina konfiskatu dituzte. Los decomisos están aumentando = [Gero eta droga gehiago konfiskatzen da] *Dekomisaketak gero eta gehiago dira.
defensa:
Defentsa.
defensa, defensa popular:
Herri defentsa.
deficiencia:
1. Huts, hutsune. 2. Urritasun, gabezia.
deficiencia, deficiencia mental:
Adimen urritasun.
degeneración:
Endekatze, andeatze.
delincuencia:
Delinkuentzia, gaizkiletasun, kriminaltasun.
delincuencia, delincuencia juvenil:
Gazteen delinkuentzia.
delincuente:
Delitugile, delinkuente, gaizkile.
delirio:
Eldarnio, sukar amets.
delirium tremens:
Delirium tremens.
delito:
Lege hauste, delitu.
delito, delito contra la propiedad:
Jabegoaren aurkako lege hauste.
demanda:
Eskabide, eskakizun, eskari.
demanda, demanda de tratamiento:
Tratamendu eskari, tratatzeko eskari.
demencia:
Erotasun, zoramen.
denuncia:
Salaketa.
dependencia:
Mendekotasun.
dependencia, dependencia fÍsica:
Mendekotasun fisiko.
dependencia, dependencia psÍquica:
Mendekotasun psikiko.
depresión:
Depresio.
depresivo, -a:
1. Depresio eragile. 2. Deprimierraz, etsierraz, (gogo) erori.
depresor, -a:
Depresio eragile.
derivación:
1. Desbideratze. 2. -ra bideratze.
desadaptación:
1. Desegokitasun. 2. Ez egokitze, ez moldatze.
desánimo:
Adore(rik), kemen(ik), gogo(rik) eza, gabezia.
descoordinación:
Koordinazio(rik) eza.
desenganchado, -a:
[col.] Askatu, aske.
deseo:
Desira, desio, gogo, gurari, asmo. Contra nuestras ideas o deseos = Gure ideia edo asmoen aurka. Un deseo de cambio = Aldatzeko gogoa.
deseo, deseo de consumo:
Kontsumitzeko gogo.
deshabituación:
Ohitura kentze, uzte. Ocho de cada diez personas que se someten a un tratamiento de deshabituación son heroinómanas = Drogak hartzeari uzten laguntzeko tratamendu bat jasotzen duten hamar pertsonetatik zortzi heroinazaleak dira. Definir claramente aspectos como desintoxicación, deshabituación, rehabilitación e integración social = Desintoxikazioa, *desohitzea, errehabilitatze eta gizarteratzea moduko aspektuak argi eta garbi xehatzea ere bai.
desigualdad:
Berdintasun(ik) ez(a), desberdintasun, ezberdintasun.
desigualdad, desigualdad social:
Berdintasun sozial(ik) ez(a), gizarte mailako desberdintasun.
desinhibición:
Desinhibitze, tolesgabetasun.
desinhibir:
Desinhibitu.
desintoxicación:
Desintoxikazio.
desintoxicación, desintoxicación ambulatoria:
Ospitalean geratu beharrik gabeko desintoxikazio, anbulatorioan egiteko desintoxikazio.
desintoxicación, desintoxicación domiciliaria:
Etxean egiteko desintoxikazio.
desintoxicación, desintoxicación ultracorta:
Desintoxikazio guztiz labur.
desnutrición:
Elikadura gabezia; desnutrizio.
desorientación:
Desorientazio, nahaste, nahasmen, orientazio(rik) ez(a).
despenalización:
(-ri) zigorra kentze.
despersonalización:
Nortasun galera, galtze.
desprotección:
1. [situación] Babesik gabe egote. 2. [acción] Babesik gabe uzte.